Adatkezelési Tájékoztató

 

SOYU Design WEBÁRUHÁZ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

SOYU Design elkötelezett Vásárlói személyes adatainak védelme iránt, ezért kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a a személyes adatok gyűjtése, kezelése, felhasználása, feldolgozása és esetleges továbbítása során az EU 2016/679 a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet (GDPR) , az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.törvény (Infotv.)., a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, és az egyéb vonatkozó jogszabályok, nemzeti és nemzetközi ajánlások rendelkezéseit megtartva, azokkal összhangban járjon el.

A jelen Adatkezelési Tájékoztató vonatkozik arra, amikor meglátogatod vagy termék vásárlása nélkül böngészed a Webáruházat, valamint amikor termékek vásárlására használod a szolgáltatásainkat. A soyudesign.com weboldalt a Shopify International Limited webáruház szoftvere kezeli és üzemelteti, amelynek bejegyzett székhelye 2nd Floor 1-2 Victoria Buildings Haddington Road Dublin 4, D04 XN32, Írország. A Shopify webáruház szoftver a Webáruház felhasználóinak személyes adatait, Wolf Mária-val együtt kezeli, akinek bejegyzett székhelye 7030 Paks, Hegy utca 82. (a továbbiakban együttesen a "Társaságok"). 

A Shopify webáruház szoftver részletes adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő címen: https://www.shopify.com/legal/privacy

A Webáruház használatával elismered, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat megismerted és tudomásul veszed.

SOYU Design fenntartja a jogot jelen Adatkezelési Tájékoztató és a benne foglalt, általa gyakorolt adatvédelmi intézkedések időről időre történő módosítására annak érdekében, hogy azok mindig megfeleljenek az irányadó szabályozási környezetnek. Abban az esetben, ha a jelen rendelkezések valamelyikében fentiek alapján változás állna be, az adatvédelmi irányelvek módosított verzióját közzétesszük a Webáruház felületén, ezért kérjük, időről időre szíveskedj tanulmányozni a jelen adatkezelési tájékoztató aktuális tartalmát.

 

Kérdés vagy észrevétel esetén forduljon hozzánk bizalommal a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségek bármelyikén.

Mindenkinek joga van a személyes adatainak védelméhez. A Társaságok tiszteletben tartják a felhasználóik tájékoztatáshoz való jogát, a személyes adataik gyűjtését és az ezen adatokkal kapcsolatos műveletek alkalmazását. Az olyan adatok felhasználásánál, amelyek Téged közvetlenül vagy közvetve személyesen azonosíthatnak, a szigorú szükségesség elvét alkalmazzuk. Nem dolgozzuk fel a személyes adataid, ha anonim adatok használatával vagy más olyan módon is tudjuk nyújtani a szolgáltatásokat, amely lehetővé teszi a Társaságok számára az azonosításod. Ez alól kivételt képez, ha az illetékes hatóságok vagy a rendőrség kérésére kell adatot szolgáltatnunk (például az IP címed).

A jelen Adatkezelési Tájékoztató a linkelt, más szervezetek által fenntartott weboldalakra nem vonatkozik. A weboldalunkon keresztül általad harmadik feleknek megadott személyes információkért a Társaságok nem felelősek. Kérjük, olvasd el ezen más társaságok vagy szervezetek Adatkezelési Tájékoztatóit, Nyilatkozatait is, mielőtt megadod nekik az adataid.

1. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

SOYU Design

Wolf Mária

Webáruház

https://www.soyudesign.com/

Vásárló

A webáruház felület mindazon felhasználója, aki SOYU Design által a webáruház felületén hirdetett és megvételre kínált Termékek megvásárlására tesz/tett Megrendelést;

Termékek

SOYU Design által a webáruház felületén kínált és értékesített termékek;

Megrendelés

A Vásárlónak a webáruház felületén lehetővé tett bármely formában megtett/elküldött rendelési igénye;

Érintett

Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

Személyes Adat

Az Érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Hozzájárulás

Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

Tiltakozás

Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

Adatkezelő

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajttatja;

Adatkezelés

A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Adattovábbítás

Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra Hozatal

Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés

Az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

Adatzárolás

Az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Adatmegsemmisítés

Az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adatfeldolgozás

Az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége;

Adatfeldolgozó

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel,

Adatállomány

Az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

Harmadik Fél

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak,

EGT-Állam

Az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

Harmadik Ország

Minden olyan állam, amely nem EGT-állam;

Adatvédelmi Incidens

A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

NAIH

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1374 Budapest, Pf. 603

 

2. A GYŰJTÖTT INFORMÁCIÓK


http://www.soyudesign.com weboldal felhasználóinak személyes adatait a Társaságok kezelik; a Társaságok több módon is gyűjtenek személyes információkat, amikor leadsz egy megrendelést. Ha a Vásárló lead egy megrendelést, a megrendelése feldolgozásához és teljesítéséhez szükség van személyes információk tárolása, beleértve a nevét, e-mail címét, telefonszámait, lakcímét, szállítási és hitelkártya/bankkártya számlázási címét(eit).

Az elmentett kártya adatokat nem a Társaságok tárolják. Ezeket az információkat a fizetésfeldolgozó partnereink tárolják. Kérjük, olvasd el a pénzforgalmi szolgáltatóink Adatvédelmi Nyilatkozatát is. Az elmentett kártya adatokat soha nem osztjuk meg harmadik felekkel, és kizárólag a Vásárló megrendelésének feldolgozásához használjuk fel, a fizetésfeldolgozó partnerünk rendszerének használatával. Ezen felül, információkhoz juthatunk hitelesítés vagy személyazonosság ellenőrzések eredményeként is. Esetenként elkérhetjük a Vásárló telefonszámát. Ezt a számot megadhatjuk a szállítást végző futárszolgálatunknak. Ezek az adatok teszik lehetővé a Vásárló megrendelésének feldolgozását.

A Shopify webáruház szoftver számos módon gyűjt a Vásárlóról személyesen nem azonosítható információt, beleértve a tevékenysége nyomon követését az IP címe alapján, a számítógépe beállításait vagy a legutóbb meglátogatott URL-eket. A Shopify webáruház szoftver kérheti a Vásárlótól bizonyos személyesen nem azonosítható információk, például a vásárlási preferenciái, stb. megadását. A Shopify webáruház szoftver nem gyűjt személyesen azonosítható információt, kivéve, ha az a Vásárló önként adja meg, például egy kérdőív vagy regisztrációs űrlap kitöltésével.

 

3. SÜTIK (COOKIE-K) HASZNÁLATA

A sütik az Ön böngészője által a Vásárló számítógépén tárolt információk. A böngészők azért használnak sütiket, hogy nyomon kövessék a felhasználó weboldalakkal történő interakcióit a jobb online élmény biztosítása érdekében. Ezeket az információkat a felhasználó merevlemezén tárolják, nem a mi weboldalunkon. A Shopify webáruház szoftver azért használ sütiket, hogy a Vásárló érdeklődésének megfelelő tartalmakat biztosítson, nyomon kövesse, milyen gyakran látogat a weboldalra, nyomon kövesse a kosarának tartalmát és megakadályozza a regisztrációs adatainak ismételt magadását minden csatlakozás alkalmával.

 

4. SZEMÉLYES ADATOK HASZNÁLATA

A Társaságok a Vásárló személyes információit a megrendelések feldolgozásához, a fizetéshez, valamint személyre szabott vásárlási élmény biztosítása érdekében használhatja fel. Továbbá felhasználjuk a Vásárló adatait a megrendelései teljesítéséhez és szállításához, és a fiókja kezeléséhez is. A Vásárló által megadott személyes információkat felfedhetjük hitelreferencia vagy csalás megelőző ügynökségeknek, amelyek nyilvántarthatják ezeket az információkat, vagy bármely olyan hatóságnak, akik esetében az információ átadására SOYU Design-t a törvény kötelezi.

Számlázás: 

Számlázz.hu - KBOSS.hu Kft.
1031 Budapest, Záhony utca 7., Cégjegyzékszám: 01-09-303201
A tevékenység megnevezése: Számlázás és ehhez kapcsolódó tevékenységek. 

Az adatkezelés célja: Számlázás.

A kezelt adatok: Személyes és számlázási adatok.  

  

5. HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS

A Társaságok csak azután dolgozzák fel a Vásárló személyes adatait reklámanyag és direkt marketing vagy egyéb kereskedelmi kommunikáció küldéséhez, beleértve az e-mailt, SMS üzenetet vagy hagyományos postai levelet, ha a Vásárló ehhez hozzájárult. Minden alkalommal, amikor szükség van a Vásárló hozzájárulására, előre tájékoztatni fogjuk és lehetőséget adunk arra, hogy a megfelelő jelölőnégyzetek bejelölésével megadja vagy megtagadja a hozzájárulását a személyes adatainak, a fenti célokra történő felhasználásához.

Mindenkor fel fogjuk kínálni a Vásárlónak a lehetőségét a leiratkozásra, bármely olyan szolgáltatásunkról vagy hírlevelünkről - amelyre korábban feliratkozott -, amennyiben meggondolja magát.

A Vásárló adatait nem adjuk ki harmadik fél számára marketing célú felhasználásra.

Hírlevél küldő szolgáltatás:
Mailchimp - The Rocket Science Group, LLC 
675 Ponce de Leon Ave NE 
Suite 5000 
Atlanta, GA 30308 USA 

Tevékenység megnevezése: Hírlevél küldő szolgáltatás
Adatkezelés célja: Hírlevélküldés, információ megosztás
Kezelt adatok: Név, e-mail cím

 

6. IRÁNYADÓ JOG

A jelen Adatkezelés Tájékoztatóra a magyar jog irányadó, és különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. magyar törvény, amely a - külföldön is tárolt - személyes adatok Magyarországon székhellyel vagy bejegyzett irodával rendelkező adatfeldolgozó általi feldolgozását is szabályozza a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, illetve az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 sz. rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről. 

 

7. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA ÉS FRISSÍTÉSE

www.soyudesign.com webáruház Adatkezelési Tájékoztatóját SOYU Design módosíthatja, vagy egyszerűen csak frissítheti részben vagy egészben. Az Adatkezelési Tájékoztató módosításairól és frissítéseiről a felhasználókat, Vásárlókat a webáruház felületén értesítjük, amint ezen módosítások vagy frissítések hatályba lépnek, és azok kötelező érvényűek, amint a weboldal ezen részén közzétételre kerülnek.

 

Kelt: Budapest, 2023.04.01.